СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Извършваме процесуално представителство и консултации по наследствени и семейни казуси:

-Развод по исков ред и по взаимно съгласие;

-Искове във връзка със съпружеската имуществена общност, трансформация на лично имущество и определяне на по-голям дял;

-Издръжка;

-Оспорване на произход;

-Завещания и неследствени правоотношения;