НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО

Адвокатската кантора има богат дългогодишен опит и оказва защита и правна помощ в наказателното производство. Извършваме процесуално представителство и защита във всички фази на наказателното производство.

 

-Досъдебна фаза: защита и представителство на обвиняеми и пострадали.

-Съдебна фаза:защита и процесуално представителство на подсъдими, граждански ищци, тъжители и честни обвинители. Представителство по наказателен общ характер дела и частен наказателен характер.

-Защита в производства по налагане на мерки за неотклонение „задържане под стража”, както и изменение на наложената мярка.

-Квалифицирани консултации по наказателни дела, изразяващи се в проучване на делото и даване на мнение.

-Изготвяме тъжби до прокуратура, полиция и съдилищата в Република България.

-Обжалваме всички незаконосъобразните и неправилни актове – постановления, определения, присъди и решения на прокуратурата и съдилищата.

-Оказваме съдействие с всички възможни средства за защита на правата и законните интересите на своите клиенти, съобразно действащите, Наказателния Кодекс (НК), Наказателно-процесуалния кодекс (НПК),  Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА), Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и други.

-Реабилитация;

-Производства във връзка с изпълнение на наказанията;