ТЪРГОВСКО ПРАВО

Адвокатска кантора „Михов и партньори” извършва квалифицирани консултации и процесуално представителство по търговски въпроси и спорове, както следва:

-Текуща правна помощ;

-Процесуално представителство, защита и съдействие по търговски дела в съда:Събиране на вземания, Неустойки, Искове за неизпълнение, Искове във връзка с неточно изпълнение, Производства във връзка с проява на скрити недостатъци на стоки;

-Арбитраж;

-Подготовка за сключване на договори, изготвяне на проект и неговото обсъждане и анализиране със страните по договора. Дружеството предлага изготвянето на всякакви видове договори в предвидената от законодателя форма, в т.ч. договори за продажба,наем, договори за периодична доставка, договори за аренда на земеделска земя и имущество, договор за заем и други.

-Подготовката и депозирането на документи за регистрация на търговски дружества, представителства, клонове, сдружения с нестопанска цел и други юридически лица. Прехвърляне на дялове, смяна на управители, депозиране на годишни финансови отчети и обявяване на други актове. Прехвърляне на търговско предприятие. Апорти. Преобразуване на търговски дружества.

-Защита на съдружник и акционер и представителство в общите събрания.

-Обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.

-Несъстоятелност.