Кратка информация за нас:

Адвокатска кантора „Михов и партньори” е натрупала голям опит в съдебното събиране на просрочени задължения.
Ние приемаме, че работа ни не приключва с позитивното решение на съда, защото знаем че за клиентите ни най-важното е да реализират правата си по съдебното решение.
Услугите ни са насочени към възможно най-бързото и ефективно разрешаване на проблемите на нашите клиенти.
Приоритетите ни са процесуално представителство по търговски, граждански дела и посредничество при преговори. Съдействие и оформяне на документи за регистрация на търговци и всички производства по закона за търговския регистър.

Търговско право
Гражданско право
Наказателно право
Административно право

ЕКИП:

null

Георги Михов

Адвокат

null

Други

Сътрудници

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

Как да учредя дружество с ограничена отговорност?

Учредяване на дружество с ограничена отговорност (ООД или ЕООД).

Дружеството с ограничена отговорност поради сравнително лесното му учредяване и управление е най-предпочитаната форма на търговско дружество.

За учредяване на дружеството са необходими:

-дружествен договор (учредителен акт при ЕООД);

-протокол от учредителното събрание (решение за учредяване при ЕООД);

-Нотариално заверено съгласие с образец от подпис на управителя;

-Внесен капитал.Минималният изискуем капитал е 2 лева и трябва да бъде внесен преди подаването на заявление за регистрация на дружеството;

-Декларация по чл.142 от ТЗ;

-Сключен договор за управление с управителя;

-Други документи съгласно изискванията на Закона за търговския регистър;

Ние подаваме заявлението онлайн чрез универсален електронен подпис. Дружеството би следвало да бъде регистрирано в рамките на няколко дни от подаването на заявлението.

Внимание:

-Съгласно изменение на чл.137 от търговския закон, за някой от решенията на общото събрание се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.

Как да избера между дружество с ограничена отговорност (ООД) и акционерно дружество (АД)?

Изборът между вида дружество зависи основно от предпочитанията ви по отношение на управление и капиталова структура (както и други условности).

Дружеството с ограничена отговорност има лесна структура на управление и много ниско изискване за минимален капитал, но не може да издава дългови инструменти (облигации).

Акционерното дружество, от друга страна, изисква най-малко трима души за управлението му (под формата на съвет на директорите), има изискване за минимален капитал от 50 000 лева и може да издава различни видове ценни книжа.

Внимание: С изменение на чл.19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се въведе отговорност:

 „Отговорност на трето лице“

Чл. 19. (1) Който в качеството си на управител, член на орган на управление, прокурист, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2 укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски, отговаря за непогасеното задължение.

(2) Управител, член на орган на управление, търговски представител, търговски пълномощник на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2 носи отговорност за непогасените задължения на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 и 2, когато недобросъвестно извърши едно от следните действия, в резултат на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са погасени задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски:

  1. извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество, включително предприятието, на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните;
  2. извърши действия, свързани с обременяване с тежести на имуществото на задълженото юридическо лице за обезпечаване на чужд дълг и то бъде осребрено в полза на третото лице.

(3) Отговорност по ал. 2 носят мажоритарни съдружници или акционери, когато действията са извършени по тяхно решение, с изключение на негласувалите и гласувалите против.

(4) Отговорността за непогасените задължения по ал. 2 и 3 е до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото.

(5) Мажоритарните собственици на капитала, включително мажоритарните съдружници или акционери, имащи това качество към деня на възникване на задълженията, които недобросъвестно прехвърлят притежавани от тях дялове или акции така, че да престанат да бъдат мажоритарни съдружници или акционери, отговарят за непогасените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски. Отговорността е пропорционална на участието им в отчуждената част от капитала. Недобросъвестност е налице, когато съдружникът или акционерът е знаел, че дружеството е свръхзадлъжняло или неплатежоспособно и разпореждането е извършено преди обявяването на несъстоятелност или отхвърлянето на искането за обявяване в несъстоятелност.

(6) Отговорността по ал. 5 носят и лицата, съдружници или акционери, които притежават миноритарни дялове от капитала, когато едновременно или последователно за период не по-дълъг от три месеца, недобросъвестно прехвърлят дружествени дялове или акции, чиято обща сума представлява мажоритарен дял от капитала. Изречение първо не се прилага за дружества, чиито акции са предмет на публично предлагане.

(7) Лицата, които са действали в скрито съучастие, дължат солидарно с неплатежоспособното юридическо лице неплатените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски така, както биха възникнали за неплатежоспособното юридическо лице.

(8) Собствениците на капитала, включително съдружниците или акционерите, които са получили скрито разпределение на печалбата, отговарят за неплатените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на юридическото лице за периода, в който са притежавали това качество, до размера на полученото, освен ако скритото разпределение е декларирано.

(9) Смята се, че е налице недобросъвестност по смисъла на ал. 2 и 3, когато действието е извършено след деклариране и/или установяване на задълженията до една година от декларирането и/или издаването на акта за установяване на задължението.

(10) Смята се, че е налице недобросъвестност по смисъла на ал. 2, 3 и 5, когато действието е извършено, след като е образувано производство по реда на този кодекс за контрол по спазване на данъчното и/или осигурителното законодателство до 6 месеца от приключване на производството. Когато се извършва проверка, срокът тече от получаване на искане или протокол съгласно чл. 110, ал. 5.

(11) За прокурист се смята и всяко лице, което е упълномощено да изпълнява правомощия на управителя. За търговски пълномощник се смята и всяко лице, което изпълнява условията на чл. 26 от Търговския закон, с изключение на изискването да получава възнаграждение, както и всяко лице, действало при условията на чл. 301 от Търговския закон.“

Телефон
Георги Михов: 
+359888507054
E-mail @
Георги Михов: 
mihov_law@abv.bg
Адрес
гр.Бургас,
ул. Цар Симеон, №111, вх. Б., етаж 1, ап.2