ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Адвокатска кантора „Михов и партньори“ извършва процесуално представителство, изготвя и договори, молби, жалби, частни жалби, дава становища и по облигационни и вещни казуси, в това число:

– Производства във връзка с Разваляне на договори поради неизпълнение.

– Искове и производства свързани с неточно изпълнение, недостатъци и скрити недостатъци;

– Производства за непозволено увреждане в следствие на деликт, неоснователно обогатяване.

– Нарушено владение, чрез завеждане на ревандикационни и негаторни искове по Закона за собствеността(ЗС), както и искове за изкупуване на съсобствен имот.

– Сключване на окончателен договор.

– Недействителност на сделки по които сте страна и искове за недействителност на сделки на длъжници;

– Делби и прекратяване на съсобственост;

– Осъдителни искове и събиране на вземания;

– Съдействие при промяна на статута на земеделска земя;

– Подготовка на всички документи при покупка или продажба на недвижим имот. Проверка на собственост и тежести;

– Посредничество при продажба на имот.

– Етажна собственост, такси за поддръжка, договори за поддръжка на общи части, обжалване на решения на общи събрания на етажни собственици.

– Защита в изпълнителното производство;

– Производства по Закона за чужденците в република България, Продължително и постоянно пребиваване.